Huda – Một Vị Bia Đậm Muôn Sắc Tết

Brand: HUDA
Time: 2019
Location: Da Nang, Quang Binh, Vinh (Nghe An), Hue

Overview

  • Timing: 2019
  • Location: Đà Nẵng, Quảng Bình, Vinh ( Nghệ An), Huế

Objectives

  • 2019, “Một vị bia đậm muôn sắc tết

Other campaigns

Malto Đà Nẵng 2023

Brand: Malto
Timing: 01/2O23 – 09/2023
Location: Phú Thọ – Thái Nguyên – Đà Nẵng – Bình Dương -Hà Tĩnh

Hublot Christmas decoration 2022

HUBLOT – Christmas decoration

Brand: HUBLOT
Time: 12 – 2022
Location: Ho Chi Minh

AN KHANG – CSR Event

Brand: An Khang
Time: 2022
Location: 18 tỉnh

Scroll to Top