Huda – Một Vị Bia Đậm Muôn Sắc Tết

Brand: HUDA
Time: 2019
Location: Da Nang, Quang Binh, Vinh (Nghe An), Hue

Overview

  • Timing: 2019
  • Location: Đà Nẵng, Quảng Bình, Vinh ( Nghệ An), Huế

Objectives

  • 2019, “Một vị bia đậm muôn sắc tết

Other campaigns

Hublot Christmas decoration 2022

HUBLOT – Christmas decoration

Brand: HUBLOT
Time: 12 – 2022
Location: Ho Chi Minh

AN KHANG – CSR Event

Brand: An Khang
Time: 2022
Location: 18 tỉnh

Kid-marathon-Kun

Kun Marathon HCM

Brand: KUN
Time: 2022
Location: Ho Chi Minh

Scroll to Top