Huda beer TET event

Brand: Huda Beer
Time: 2020
Location: Hue
TỈNHTổng lượng kháchKPI (khách)Kết quả (khách)
Quảng Bình2,5143,00084%
Đà Nẵng4,1663,000139%
Vinh5,5003,000183%
Huế4,7003,000157%
Tổng cộng16,88012,000141%

Other campaigns

Hublot Christmas decoration 2022

HUBLOT – Christmas decoration

Brand: HUBLOT
Time: 12 – 2022
Location: Ho Chi Minh

AN KHANG – CSR Event

Brand: An Khang
Time: 2022
Location: 18 tỉnh

Kid-marathon-Kun

Kun Marathon HCM

Brand: KUN
Time: 2022
Location: Ho Chi Minh

Scroll to Top